Poruchy učení a NTC metoda

"Ve škole mi nevadilo, že neumím číst. Hrozný byl stálý pocit neúspěchu a také posměchu ze strany spolužáků a učitelů."
(z vystoupení úspěšného počítačového grafika na konferenci Britské dyslektické asociace, 2001)

 

Čtení a psaní nejsou cílem, jsou prostředkem vzdělávání, pokud si je dítě nemůže osovjit, musí hledat náhradní formy učení.

RODIČE MOHOU VELMI OVLIVNIT PREVENCI SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ!
 

Předpona dys- znamená rozpor, deformaci. Například dysfunkce je špatná, deformovaná funkce. Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci neúplně vyvinutou, zatímco afunkce je ztráta funkce již vyvinuté. V uvedených pojmech níže zanemená předpona dys- nedostatečný, nesprávný vývoj dovednosti. Druhá část je přejata z řeckého označení té dovednosti, která je postižena.

Je velmi důležité rozvíjet děti ve všech oblastech, dávat co největší prostor pro vyzkoušení všech aktivit. Včasná diagnostika a zaměření se na správný rozvoj celé osobnosti přináší velmi dobré výsledky v prevenci daných poruch učení.

NTC metoda napomáhá velmi ve zmírnění příznaků poruch, musí však být prováděna pravidelně každý den (5-10 min). NTC metoda pracuje s rovnováhou, motorikou, artikulací, automatizací dovedností, což vše ovlivňuje vytváření spojů v mozečku a do budoucna vede k lepšímu fonemickému uvědomění a poznávání slov, což zase vede k lepšímu osvojování dovedností jako je psaní a čtení. Psaní vyžaduje plynulost pohybů, koordinaci, automatizaci a časové uspořádání, tedy aktivity ovládané mozečkem. Obrovských výsledků se dosahuje právě v předškolním vzdělávání. Při práci s dětmi nejde přímo o nápravu, ale utváření nových, správných návyků. NTC metoda zahrnuje také oční cviky. Některé výzkumy ukazují, že hlavní příčinu dyslexie můžeme hledat v oblasti očních pohybů. Oční pohyby souvisí nejen se čtenářskýcm výkonem, ale také školní úspěšností, sebehodnocením, sebepojetím a řečí. 

Příčiny specifických poruch učení nejsou jasné, jedná se o více příčin, které se navíc ještě kombinují. Negativně přispívá i nepsrávný vliv okolí. Nenajdeme dva jedince s přesně tou stejnou poruchou, vše je velm individuální. Tyto děti jsou rychleji unavené, chybí jim automatizace dovedností a tudíž musí vynakládat mnoho energie na zvládnutí jednotlivého úkonu. Na základě nových vědeckých poznatků je jednou z příčin i špatná strava u dětí, které přímo ovlivňuje vývojové změny mozku. 

 

DYSLEXIE - porucha osvojování čtenářských dovedností
Je nejznámějším pojmem z celé skuoiny poruch učení
DYSGRAFIE - porucha osvojování psaní
Postihuje grafickou stránku psaného projevu, čitelnost a úpravu.

DYSORTOGRAFIE - porucha osvojování pravopisu
Porucha se projevuje v oblasti tzv. specifických dysortografických jevů, osovjování a aplikace gramaticjkých pravidel.

DYSKALKULIE - porucha osvojování matematických dovedností
Projevuje se obtížemi v chápání číselncýh pojmů a matematických operací

DYSPRAXIE 
Obtíže pří osvojování, plánování a provádění volních pohybů

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

HYPERAKTIVITA - velmi doporučuje přečíst si informace ZDE

 

více informací najdete také na:

www.inkluze.cz

www.rvp.cz

nebo ZDE

doporučujeme knihau PORUCHY UČENÍ od paní Olgy Zelinkové (přepracované a rozšířené vydání)